Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Renatę Stachera-Wolf, prowadzącą działalność gospodarczą Axel Concept z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łopianowej 19, za pośrednictwem sklepu internetowego www.axelconcept.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Renatę Stachera-Wolf, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

DEFINICJE

Regulamin

Oznacza niniejszy regulamin.

Serwis

Oznacza strony internetowe działające w domenie www.axelconcept.pl

Klient

Oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa Sprzedaży.

Sprzedawca

Oznacza Renatę Stachera-Wolf, prowadzącą działalność gospodarczą Axel Concept Renata Stachera-Wolf, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łopianowej 19, NIP: 8951577654, REGON:, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, tel. 603 355 840, e-mail: shop@axelconcept.pl, będącą jednocześnie właścicielem sklepu internetowego. Adres siedziby jest jednocześnie adresem do kontaktu i składania reklamacji.

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do tekstów, zdjęć, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Sklep Internetowy zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi zakupiony towar wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady sprzedanych towarów na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce.

Zamówienia

 1. Ogłoszenia w Serwisie nie stanowią oferty wiążącej Sklepu Internetowego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są one zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyk” sposobu dostawy oraz formy płatności, wybiera „Przejdź do kasy”, gdzie składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia (złożenia oferty). Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 4. Klient ma możliwość nieodpłatnego utworzenia konta, które nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. W celu utworzenia konta, po wprowadzeniu danych osobowych Klient uzyskuje opcję utworzenia Konta, podczas którego ustala indywidualne hasło.
 5. W trakcie rejestracji przyszły Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych i jest zobowiązany do podania kompletnych, prawdziwych danych.
 6. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem istotnych warunków zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom.
 8. W sekcji „Moje konto” dostępnej w Serwisie po zalogowaniu się Użytkownika, istnieje możliwość podglądu zamówień będących w trakcie realizacji oraz dostarczonych.
 9. Na swoim koncie każdy Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi osobowymi.
 10. Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

Płatności

 1. Podane w Serwisie ceny są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny za wyjątkiem kosztów przesyłki.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych metod płatności oraz wskazania innej metody płatności. Informacje o akceptowanych sposobach płatności oraz ograniczeniach dotyczących dostarczania znajdują się każdorazowo w trakcie składania zamówienia dotyczącego konkretnego towaru.
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
  2. gotówką z opcją odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś towar wydany zostanie w siedzibie Sprzedawcy).
  3. płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. Zwrot na rachunek karty użytej do płatności - w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego ( Klienta).
 4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 5. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni.
 6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca prześle Klientowi na drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 7. W celu wystawienia faktury, prosimy każdorazowo po złożeniu zamówienia, wysyłać na adres shop@axelconcept.pl, niezbędne dane do wystawienia faktury wraz z podaniem numeru zamówienia, którego ma dotyczyć dokument. Faktura zostanie przesłana w formie pliku.pdf w ciągu 7 dni roboczych od finalnej daty dostawy podanej na potwierdzeniu zamówienia.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostawa

 1. Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Klient, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu.
 4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę obejmującą dostarczane towary.
 6. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

Gwarancja

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę.
 2. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży albo żądać usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 3. Klient jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.

Odstąpienie od Umowa Sprzedaży 

 1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta.
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie należy przesłać pocztą lub na adres mailowy shop@axelconcept.pl
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Klienta.
 4. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy na własny koszt, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
 6. Wraz z decyzją o odstąpieniu od umowy, Klient odpowiedzialny jest za zwrot produktu w niezmienionym stanie, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi.
 7. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia umowy:
  1. której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić,
  3. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Nieodpłatne usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: formularz kontaktowy, prowadzenie konta Klienta oraz wysyłane sezonowo aktualne oferty, oferty promocyjne oraz kupony rabatowe.
 2. Usługa prowadzenia konta Klienta dostępna jest po stworzeniu konta na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi konta w ramach Serwisu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 3. Klient, który stworzył konto może zgłosić żądanie usunięcia konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku takiego zgłoszenia, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i elektronicznych usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i elektronicznych usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych jest dobrowolne i Klient ma prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sklep Internetowy.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach tworzenia konta, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

Prawa do ilustracji

 1. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Sprzedawcy.

10§

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza ich prawa, dobra osobiste, zasady uczciwej konkurencji bądź know-how, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

11§

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas tworzenia konta.

12§

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klienci będą informowani na stronie głównej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty opublikowania informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie głównej Serwisu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu muszą być prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus
Sklep internetowy Shoper.pl